'ابوالفضل ابوترابی' منتخب مردم شهرستانهای نجف آباد و تیران و كرون شد

اصفهان-'ابوالفضل ابوترابی' بعنوان منتخب نماینده مردم شهرستانهای نجف آباد و تیران و كرون به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

فرماندار شهرستان نجف آباد روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:با پایان یافتن شمارش آرا نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه،از مجموع آرای 149 هزار و 439 رای ریخته شده به صندوق،ابو الفضل ابوترابی با 66 هزار و75 رای بعنوان نماینده این مردم در مجلس انتخاب شد.

'سیروس محمودی'افزود:مردم این حوزه انتخابیه روز گذشته آرای خود را به 106 شعبه در حوزه مركزی نجف آباد، 22 شعبه دربخش مهردشت ،62شعبه در بخش مركزی تیران و 30 شعبه در بخش كرون ریختند.

به گزارش ایرنا،ابوترابی ‌نماینده منتخب از قضات دادگستری است و در گذشته بعنوان دادیار دادگاه بخش كرون و مدتی هم بعنوان دادستان شهرستان تیران و كرون بود.

مردم شهرستانهای نجف آباد و تیران و كرون در 30 كیلومتری غرب اصفهان یك نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.